Skip to content

Novi saziv Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije

Posted in Vijesti

KRAPINA – Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske županije, u svom petom sazivu, za razdoblje od 2022. do 2025. godine, konstituirano je u Krapini. Za članove su odabrani kandidati koji su svojim dosadašnjim stručnim i umjetničkim radom pokazali da mogu pridonijeti kvalitetnijem ostvarivanju ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje te predlaganju programa javnih potreba u kulturi za koji se sredstva osiguravaju u županijskom proračunu. Tako je za područje glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti izabran Tomislav Goluban. Za područje dramske umjetnosti izabran je Denis Bosak, za film i kinematografiju Marina Buhin, za knjigu i nakladništvo Danica Leštek, za područje likovne umjetnosti Nikolina Ptičar, za nove medijske kulture i kulturno stvaralaštvo Ivana Hazulin Pospiš te za područje međunarodna kulturna suradnja i europske integracije Davor Špoljar. Davor Špoljar ujedno je i izabran za predsjednika Kulturnog vijeća.

loading