Skip to content

Zagrebačka županija sa pet milijuna kuna potiče razvoj ruralnih prostora

Posted in Vijesti

ZAGREB – Zagrebačka županija uputila je gradovima i općinama na svom području javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima za što je u proračunu osigurano pet milijuna kuna bespovratnih sredstava. Sufinanciranje podrazumijeva projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta te izgradnju, adaptaciju, sanaciju i opremanje područnih škola i objekata društvene namjene poput vatrogasnih i društvenih domova, dječjih igrališta, sportskih građevina, groblja i dr. Prihvatljive aktivnosti su građenje, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i/ili opremanje infrastrukturnih objekata na ruralnom području. Zagrebačka županija sufinancirat će s najviše do 500.000 kuna po odabranom programu/projektu. Opći cilj programa je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije, posebno u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i kvalitetu života na ruralnom području. Prijave mogu podnijeti gradovi i općine s područja županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2021. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata. Javni poziv je otvoren do 15. ožujka 2021. godine.

 

loading